หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รอบการประเมินครั้งที่ 2/2562    รายละเอียดเอกสารคลิก....

Facebook อบต.

bn facebook1