ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี


ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี
ปี 2560
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม


ปี 2561
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม


ปี 2562
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคมแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น


ปี 2560 - 2562
1.1 การส่งเสริมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่
1.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในชุมชน
1.3 การส่งเสริมบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะทางกายและจิตใจของประชาชน
1.4 การส่งเสริม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธาณูปการ
1.5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจ
1.6 การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและพัฒนาอาชีพของชุมชน1.7 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
1.8 การพัฒนาการศึกษา เด็กและเยาวชนในพื้นที่
1.9 การพัฒนาส่งเสริมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรท้องถิ่น

 

แผนยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2561-2565   เอกสารเพิ่มเติมคลิก...