เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางหลวงท้องถิ่นโดยเสริมผิวแอสฟัทล์คอนกรีต สายพหลโยธิน-บ้านโคกมะตูม หมู่ที่ 6 (e-bidding)

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ -

       รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญติข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน

รายละเอียดเอกสารคลิก

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ -

          เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเอกสารคลิก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

รายละเอียดเอกสารคลิก

Facebook อบต.

bn facebook1