- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ -

        เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญติข้อมูลข่าวสาร

รายละเอียดเอกสารคลิก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

รายละเอียดเอกสารคลิก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางหลวงท้องถิ่น หมู่ที่ ๓ สายบ้านหนองข้ามป้อมขบ้านบ่อน้ำเค็ม   รายละเอียดเอกสารคลิก...

Facebook อบต.

bn facebook1