การบริการด้านสุขภาพในเชิงรุกอีกวิธีหนึ่งเป็นกลวิธีที่มีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในยุคปัจจุบัน ปัจจุบันการเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ถือว่าเป็นการประเมินสุขภาพของประชาชนและการป้องกันโรคแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวบุคคลและการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะโรคแทรกซ้อมของการที่จะเกิดโรคขึ้นมาใหม่ และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการให้บริการสาธารณสุขประกอบด้วย กิจกรรมหลัก คือ การสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ จากการให้บริการตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้นให้บริการรักษาพยาบาลเป็นหลักทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก และให้ผลตอบแทนด้านสุขภาพต่ำกว่าที่ควรเป็น และไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ รัฐบาลจึงมีนโยบายชัดเจนทางด้านสุขภาพคือ การสร้างสุขภาพมากกว่าการซ่อมสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างสุขภาพการให้ขวัญและกำลังใจดูแลผู้ป่วยกลุ่มผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงและสามารถลดระดับความรุนแรงของปัญหาสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐานได้ และเพื่อให้ประชาชนมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นในการดูแลตนเองควบคุมปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดสุขภาพ เป็นผลให้ประชากรมีสุขภาพดีขึ้นทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม การสร้างสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ