โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้การศึกษาตลอดชีวิตแก่ผู้สูงอายุ มีกิจกรรมที่หลากหลายตามความต้องการของผู้สูงอายุเป็นองค์ความรู้ในการเสริมสร้างสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขภาพ โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นองค์กรสำคัญในการดำเนินการจัดกิจกรรม ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ การพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็น การมีรายได้เสริม และการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุในพื้นที่ มีเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนแบบประยุกต์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้สูงอายุหนึ่งคนสามารถเรียนรู้ในหลายกิจกรรม ซึ่งเป็นการหล่อหลอมให้ผู้สูงอายุในแต่ละหมู่บ้านได้พบปะ ได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนผู้สูงอายุด้วยกันมากขึ้น ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 3 กลุ่มวิชา ประกอบด้วยหมวดวิชาชีวิต หมวดวิชาชีพ หมวดวิชาการ มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้แข็งแรง การป้องกันการหกล้ม เกิดการทรงตัวดีขึ้น การป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ส่งผลให้ไม่เป็นผู้หลงลืม หรือการฝึกหัดทำสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่ม ไม่เครียด คลายความเหงา ลดการซึมเศร้าผ่านชิ้นงานที่ตนเองได้ทำขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุอีกทางหนึ่งด้านสุขภาพ หรืออาจเป็นการลดอัตราความซึมเศร้า ความเหงา จากการที่ต้องอยู่ในครัวเรือนเพียงลำพัง หรือไม่มีบทบาทในครัวเรือน จึงเป็นการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง