หลักสูตร “ร้อยเครื่องประดับสร้อยมุก” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สตรีในตำบลหนองไข่น้ำ มีทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่ง ในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองไข่น้ำให้ดีขึ้น