55145

 

 

                        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ ดำเนินการควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และจำนวนประชากรสุนัขและแมว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำเป็นหน่วยงานในการส่งเสริมการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ เพราะเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับกับประชาชนมากที่สุด เพื่อให้การป้องกันการเกิดและการแพร่โรคพิษสุนัขบ้าทั้งในสัตว์และคน ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ จึงจัดทำโครงการสำหรับขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน.ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

 

 

55146

 

การบริการด้านสุขภาพในเชิงรุกอีกวิธีหนึ่งเป็นกลวิธีที่มีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในยุคปัจจุบัน ปัจจุบันการเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ถือว่าเป็นการประเมินสุขภาพของประชาชนและการป้องกันโรคแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวบุคคลและการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะโรคแทรกซ้อมของการที่จะเกิดโรคขึ้นมาใหม่ และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการให้บริการสาธารณสุขประกอบด้วย กิจกรรมหลัก คือ การสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ จากการให้บริการตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้นให้บริการรักษาพยาบาลเป็นหลักทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก และให้ผลตอบแทนด้านสุขภาพต่ำกว่าที่ควรเป็น และไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ รัฐบาลจึงมีนโยบายชัดเจนทางด้านสุขภาพคือ การสร้างสุขภาพมากกว่าการซ่อมสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างสุขภาพการให้ขวัญและกำลังใจดูแลผู้ป่วยกลุ่มผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงและสามารถลดระดับความรุนแรงของปัญหาสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐานได้ และเพื่อให้ประชาชนมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นในการดูแลตนเองควบคุมปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดสุขภาพ เป็นผลให้ประชากรมีสุขภาพดีขึ้นทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม การสร้างสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร “ร้อยเครื่องประดับสร้อยมุก” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สตรีในตำบลหนองไข่น้ำ มีทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่ง ในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองไข่น้ำให้ดีขึ้น

โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้การศึกษาตลอดชีวิตแก่ผู้สูงอายุ มีกิจกรรมที่หลากหลายตามความต้องการของผู้สูงอายุเป็นองค์ความรู้ในการเสริมสร้างสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขภาพ โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นองค์กรสำคัญในการดำเนินการจัดกิจกรรม ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ การพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็น การมีรายได้เสริม และการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุในพื้นที่ มีเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนแบบประยุกต์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้สูงอายุหนึ่งคนสามารถเรียนรู้ในหลายกิจกรรม ซึ่งเป็นการหล่อหลอมให้ผู้สูงอายุในแต่ละหมู่บ้านได้พบปะ ได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนผู้สูงอายุด้วยกันมากขึ้น ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 3 กลุ่มวิชา ประกอบด้วยหมวดวิชาชีวิต หมวดวิชาชีพ หมวดวิชาการ มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้แข็งแรง การป้องกันการหกล้ม เกิดการทรงตัวดีขึ้น การป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ส่งผลให้ไม่เป็นผู้หลงลืม หรือการฝึกหัดทำสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่ม ไม่เครียด คลายความเหงา ลดการซึมเศร้าผ่านชิ้นงานที่ตนเองได้ทำขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุอีกทางหนึ่งด้านสุขภาพ หรืออาจเป็นการลดอัตราความซึมเศร้า ความเหงา จากการที่ต้องอยู่ในครัวเรือนเพียงลำพัง หรือไม่มีบทบาทในครัวเรือน จึงเป็นการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง

รัฐบาลมีนโยบายปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สำคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่คำนึงถึงความรู้สำนึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจำนวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนำหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่าง

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เกิดแรงบันดาลใจ ปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณและสร้างความเข้าใจ การปลูกฝังค่านิยม อุดมการณ์และมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีต่อปวงชนชาวไทย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ ได้เห็นความสำคัญของสถาบันสำคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงได้จัดทำโครงการปกป้องสถาบันของชาติ ประจำปี 2562