- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ -

 ขอเชิญพนักงานเจ้าหน้าที่ ตอบแบบสำรวจประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ที่มีต่อ อบต.หนองไข่น้ำ ประจำปี 2563

คลิ๊ก https://itas.nacc.go.th/go/iit/1ixz4y หรือสแกน QR Code 

1591860003719

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ-

         ขอเชิญประชาชนผู้มาติดต่อรับบริการ ตอบแบบสำรวจประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ที่มีต่อ อบต.หนองไข่น้ำ ประจำปี 2563

คลิ๊ก https://itas.nacc.go.th/go/eit/1ixz4y หรือสแกน QR Code

1591860023550

เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 

รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ 

ได้จัดให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงแล้ว !!!

เจ็บป่วยฉุกเฉิน และการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

สามารถเรียกใช้บริการหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ

โทร 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง !!!

อ่านเพิ่มเติม: รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร.1669

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ -

          เชิญชวนประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ

 

ประชาสัมพันธ์ ทำหน้ากากอนามัย

เนื้อหาอื่นๆ...