- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ -

             ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ

รายละเอียดคลิก

ข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

3. ข่าวประชาสัมพันธ์ 1

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ-

         ขอเชิญประชาชนผู้มาติดต่อรับบริการ ตอบแบบสำรวจประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ที่มีต่อ อบต.หนองไข่น้ำ ประจำปี 2563

คลิ๊ก https://itas.nacc.go.th/go/eit/1ixz4y หรือสแกน QR Code

1591860023550

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ -

 ขอเชิญพนักงานเจ้าหน้าที่ ตอบแบบสำรวจประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ที่มีต่อ อบต.หนองไข่น้ำ ประจำปี 2563

คลิ๊ก https://itas.nacc.go.th/go/iit/1ixz4y หรือสแกน QR Code 

1591860003719

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ -

          เชิญชวนประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ

 

ประชาสัมพันธ์ ทำหน้ากากอนามัย