องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ


บุคลากรในองค์กร จำนวน 50 คน
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย
- ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 10 ตำแหน่ง
- ตำแหน่งในส่วนการคลัง 4 ตำแหน่ง
- ตำแหน่งในส่วนโยธา 3 ตำแหน่ง


ลูกจ้างประจำ
- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง


พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1 ตำแหน่ง
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา 1 ตำแหน่ง
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ตำแหน่ง
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 ตำแหน่ง
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร 1 ตำแหน่ง
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 3 ตำแหน่ง
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 ตำแหน่ง
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 ตำแหน่ง
- ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 ตำแหน่ง


พนักงานจ้างทั่วไป
- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 5 ตำแหน่ง
- ตำแหน่งยาม 1 ตำแหน่ง
- ตำแหน่งคนงานทั่วไป 4 ตำแหน่ง
- ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง 2 ตำแหน่ง
- ตำแหน่งพนักงานประจำรถขยะ 6 ตำแหน่ง
- ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษาของบุคลากร
- ประถมศึกษา 6 คน
- มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา 18 คน
- ปริญญาตรี 15 คน
- สูงกว่าปริญญาตรี 3 คน


ผู้บริหารประกอบด้วย
- นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน
- เลขานายก 1 คน


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน
- รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 20 คน

 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ

P1