องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ ดำเนินการกำหนด วิสัยทัศน์ จากการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการ ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการประชาพิจารณ์จากประชาชนในพื้นที่ ปรากฏเป็นจุดหมาย หรือ เป้าหมายในการพัฒนาเมืองในอนาคต โดยวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ
คือ “ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ ก้าวไกล พัฒนาท้องถิ่น ใส่ใจคุณภาพชีวิต ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ