สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

การประกอบอาชีพของราษฎร ส่วนใหญ่ทำการเกษตร   เช่น   ทำนา   ประชากรในวัยทำงานนิยมทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากมีโรงงานอยู่ในตำบล ใกล้เคียง  และจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก

สถานประกอบการในเขตพื้นที่

บ้านเช่า จำนวน   30 แห่ง

คลังน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง

ปั๊มน้ำมัน/ก๊าซ จำนวน   แห่ง

โรงงานขนาดใหญ่ จำนวน   9   แห่ง

โรงงานขนาดกลาง จำนวน 6 แห่ง

โรงงานขนาดเล็ก จำนวน   3 แห่ง

ร้านค้าขนาดเล็ก จำนวน   60 แห่ง

                                                                                

สภาพทางสังคม

 

การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1   แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1   แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด จำนวน 2 แห่ง

 

สาธารณสุข

รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน    1 แห่ง

อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ ประมาณร้อยละ 100      เปอร์เซนต์

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บริษัทรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 แห่ง

การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าใช้ทั้ง 11 หมู่บ้าน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำห้วย จำนวน 1 แห่ง

ลำคลอง จำนวน 1 แห่ง

บ่อสาธารณะ จำนวน 9 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 11 หมู่

สนามกีฬา

ลานอเนกประสงค์ จำนวน 4 แห่ง

มวลชนจัดตั้ง

อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน    1  รุ่น 55 คน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน1  รุ่น 62 คน

2.สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

การประกอบอาชีพของราษฎร ส่วนใหญ่ทำการเกษตร   เช่น   ทำนา   ประชากรในวัยทำงานนิยมทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากมีโรงงานอยู่ในตำบล ใกล้เคียง  และจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก

สถานประกอบการในเขตพื้นที่

บ้านเช่า                    จำนวน                     30                แห่ง

คลังน้ำมัน                  จำนวน                     1                  แห่ง

ปั๊มน้ำมัน/ก๊าซ             จำนวน                                      แห่ง

โรงงานขนาดใหญ่         จำนวน                     9                  แห่ง

โรงงานขนาดกลาง         จำนวน                     6                  แห่ง

โรงงานขนาดเล็ก           จำนวน                     3                  แห่ง

ร้านค้าขนาดเล็ก           จำนวน                     60                แห่ง                                                                                      

3. สภาพทางสังคม

การศึกษา

          โรงเรียนประถมศึกษา               จำนวน                     1        แห่ง

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                  จำนวน                     1        แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

          วัด                                   จำนวน                     2        แห่ง

สาธารณสุข

                   รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล            จำนวน                         1    แห่ง

อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ             ประมาณร้อยละ           100      เปอร์เซนต์

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                    บริษัทรักษาความปลอดภัย         จำนวน                          1   แห่ง

การไฟฟ้า

          มีไฟฟ้าใช้ทั้ง                                                         11   หมู่บ้าน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

                   ลำห้วย                     จำนวน                                    1   แห่ง

                   ลำคลอง                    จำนวน                                    1   แห่ง

                   บ่อสาธารณะ               จำนวน                                    9   แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                   การประปาส่วนภูมิภาค    จำนวน                                 11   หมู่               

สนามกีฬา

          ลานอเนกประสงค์         จำนวน                                   4   แห่ง    

มวลชนจัดตั้ง

อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน        รุ่น                       55   คน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   รุ่น                       62   คน