สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ


ลักษณะที่ตั้ง – อาณาเขต

เขตการปกครอง ประชากร ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้ การศึกษา การสาธาณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง ตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอหนองแค อยู่ห่างจากจังหวัดสระบุรีประมาณ 21 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 11.9 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,458 ไร่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล
มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2539 โดยมี นายสุรพล จึงพานิช เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ


อาณาเขตติดต่อ


ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลห้วยขมิ้น และเทศบาลหินกอง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองแค
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลโคกแย้และตำบลหนองจระเข้
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองปลาหมอ

ภูมิประเทศ

จำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน 3,168 ครัวเรือน แยกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวเหนือ 80 ครัวเรือน
หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัวใต้ 939 ครัวเรือน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองขามป้อม 38 ครัวเรือน
หมู่ที่ 4 บ้านหนองไข่น้ำ 107 ครัวเรือน
หมู่ที่ 5 บ้านหนองชะโด 229 ครัวเรือน
หมู่ที่ 6 บ้านโคกมะตูม 86 ครัวเรือน
หมู่ที่ 7 บ้านหนองขอน 83 ครัวเรือน
หมู่ที่ 8 บ้านท่าคล้อ 170 ครัวเรือน
หมู่ที่ 9 บ้านโคกใหญ่เหนือ 105 ครัวเรือน
หมู่ที่ 10 บ้านโคกใหญ่ใต้ 134 ครัวเรือน
หมู่ที่ 11 บ้านหัวหนอง 1,197 ครัวเรือน
ประชากรทั้งสิ้น 3,952 คน
ชาย 1,905 คน
หญิง 2,047 คน
( ข้อมูล เดือน กันยายน 2558 : ณ สำนักทะเบียนอำเภอหนองแค )
รายได้
ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 91,234.- บาท/คน/ปี