องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง ตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอหนองแค อยู่ห่างจากจังหวัดสระบุรีประมาณ 21 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 11.9 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,458 ไร่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล
มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2539 โดยมี นายสุรพล จึงพานิช เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ